Telefon: +45 86 34 38 22 - Åbningstider: Mandag - torsdag 09:00 - 16:00 Fredag 09:00 - 14:00
Konkurs og insolvens
Vi er for at hjælpe dig med at navigere gennem processen med konkurs og insolvens med empati og professionel rådgivning.Vi arbejder målrettet for at finde de bedste løsninger til dine økonomiske udfordringer og hjælpe dig med at genvinde økonomisk stabilitet.

Konkurs og insolvens

MP Advokater ApS rådgiver i forbindelse med overvejelse konkurs og insolvensbehandling.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Afklaring af mulighederne for at undgå konkurs/rekonstruktion
  • Indgivelse af konkursbegæring
  • Rådgivning under sagen
  • Kurator i forbindelse med konkurssagen
  • Rekonstruktionsmedhjælper i forbindelse med eventuel rekonstruktion.

Indholdsfortegnelse

Personlig konkurs

Man kan blive erklæret personlig konkurs, hvis man som privatperson ikke kan betale de penge, man skylder, rettidigt og inden for betalingsfristen.

Hvis man går personligt konkurs, vil alt, hvad man som privatperson ejer af værdi, blive solgt, og pengene derfra vil blive fordelt mellem de kreditorer, man skylder penge til. Alt hvad man ejer af værdi indgår i konkursboet. Der bliver indregnet al værdi, man havde, inden man gik konkurs samt al værdi, der tilfalder en, efter man er gået konkurs.

Man er ikke gældfri, fordi man går personligt konkurs. Det betyder, at når ens værdier er blevet solgt, kreditorer er betalt ud og alt er gjort op, vil man muligvis stadig have en restgæld.

Der er kun tale om konkurs, hvis en privatperson ikke er i stand til at betale, og simpelthen ikke har pengene til at betale sine kreditorer. Hvis der er opstået en form for uenighed om betaling, kan sagen ende i en civil retssag. Er der andre grunde til, at en person ikke betaler, selvom personen godt kan betale og har midlerne dertil, kan sagen ende hos fogedretten.

Teknisk insolvent

En privatperson kan være teknisk insolvent, hvis personens gæld er større, end personens værdier. Selvom man er teknisk insolvent, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man er insolvent i konkurslovens forstand. Man kan godt være i stand til at betale sine regninger inden for betalingsfristen, selvom ens gæld er større end ens værdier. I sådan et tilfælde, er man altså ikke insolvent.

Konkursbegæring

En konkursbegæring kan indgives på to måder.

En kreditor, til hvem en privatperson skylder penge, kan indgive konkursbegæring til skifteretten. Herfra kan skifteretten, såfremt en privatperson er insolvent, indlede konkursbehandling. Skifteretten indleder ikke selv konkursbehandling uden at en kreditorer har efterspurgt det.

Man kan som privatperson også selv indgive konkursbegæring.

Hvis man går personligt konkurs, betyder det som sagt ikke, at man automatisk er gældfri. Hvis man ønsker at blive gældfri eller få nedsat sin gæld, kan man søge om gældssanering.

En konkursbegæring skal altid foregå skriftligt. Der udfyldes en blanket, som skal indsendes til skifteretten i den retskreds, hvor personen, som skal erklæres konkurs, er bosat. Hvis personer driver erhvervsmæssig virksomhed, skal blanketten indsendes til skifteretten i den retskreds, hvor virksomheden har adresse.

Der er to forskellige blanketter, alt efter om det er en kreditor, som har penge tilgode, der indgiver konkurs, eller om det er privatpersonen selv.

Når skifteretten har erklæret en privatperson konkurs, vil skifteretten udpege en kurator. En kurator står for at afvikle konkursboet på en ansvarlig måde. Kuratoren må ikke have særlig interesse i konkursboet eller personen, som er gået personligt konkurs. Det betyder, at kuratoren skal være helt neutral og ikke må have nogen personlig relation i sagen.

Skifteretten vil konsultere med kreditorerne i forhold til at vælge en kurator. Kuratoren vil inddele konkursboet, stå for at sælge privatpersonens værdier og fordele de penge, som kommer ud af salget, mellem de forskellige kreditorer.

Hvis en eller flere kreditorer, inden for tre uger efter at kuratoren er udpeget, gør indsigelse mod den valgte kurator, vil der blive afholdt skiftesamling. Her vil kreditorerne have mulighed for at stemme om, hvilken kurator der i stedet skal varetage konkursboet.

Hvis man vil indgive konkursbegæring, koster en konkursbehandling 1.500 kr.

Man skal som kreditor kunne sikre, at omkostninger ved behandling af konkursboet kan betales, såfremt der ikke er nok penge i konkursboet i sig selv. Omkostningerne fastsættes af skifteretten, og de vil typisk være 30.000-40.000 kr.

Konkursbehandling

Der er ikke nogen fast ramme for, hvor lang tid en konkursbehandling kan tage. Det varierer fra sag til sag.

Hvis der er få kreditorer, som har penge til gode, og få værdier, som er lette at sælge og fordele, kan den udpegede kurator hurtigt få overblik over konkursboet, og sagen kan hurtigt afsluttes.

Derimod kan det tage længere tid, hvis der er mange kreditorer og mange værdier.

Gældssanering

Gældssanering betyder, at ens personlige gæld sættes ned eller helt fjernes. Gældssanering betyder ikke nødvendigvis, at man er fuldstændig gældfri. Sættes gælden ned, vil der udarbejdes en afdragsordning for den resterende gæld. Hvis man ønsker at søge om gældssanering, skal man indsende en blanket til skifteretten. Dette skal gøres inden den samlede opgørelse af konkursboet, og altså inden sagen afsluttes.

Alle, som går personligt konkurs, kan søge om gældssanering. Det er dog kun cirka hver tredje ansøger, som rent faktisk får det bevilliget. For at blive taget i betragtning, skal man indsende årsopgørelser for de sidste tre år, forskudsopgørelser for de sidste to år og kopi af lønsedler for de sidste tre måneder. Hvis man har en ægtefælle, skal de samme dokumenter for ægtefællen også sendes med.

For at søge om gældssanering, skal ens gæld være forholdsvis høj. Man skal stå i en situation, hvor man ikke kan betale sin gæld hverken nu eller i den nærmeste fremtid. Derudover skal det vurderes, at gældssaneringen vil medføre langvarig forbedring af ens personlige økonomiske situation. Det er skifteretten, der vurderer, hvorvidt gælden er stor nok, og hvordan de anser ens mulighed for at afvikle gælden selv.

Derudover er der også andre faktorer, der spiller ind i forhold til hvorvidt man kan få bevilliget gældssanering. Det vil for eksempel typisk være et krav for godkendelse af gældssanering, at man sælger en bolig eller andet af værdi, samt at man har en stabil indkomst. Der er tilmed faktorer, der ofte er medvirkende til, at man ikke kan få bevilliget gældssanering. Det kan være, hvis man har handlet uansvarligt i forhold til sin økonomiske situation, ikke har en stabil indkomst eller har stiftet ny gæld efter at have søgt om gældssanering. Det kan også være, hvis man har undladt at afdrage på sin gæld, selvom man har haft mulighed for det, eller på anden vis har forsøgt at tilpasse sin situation til, at man kan få gældssanering.

Det er gratis at ansøge om gældssanering, men man hæfter selv for eventuelle udgifter til diverse rådgivere.

Personlig konkurs værdier

Når skifteretten har erklæret en privatperson konkurs, kan personen ikke længere selv råde over sine værdier. Imens konkursbehandlingen står på, er det den udpegede kurator, som råder over alle privatpersonens værdier.

Hvis personer alligevel forsøger at råde over sine værdier, ved for eksempel at fordele aktiver mellem specifikke kreditorer, kan skifteretten kræve, at disse transaktioner omstødes. Det sikrer, at man, når man er gået personligt konkurs, ikke kan forfordele nogle kreditorer frem for andre. Det er altså ikke den person, som er gået konkurs, der bestemmer, hvordan værdierne fordeles, men derimod den kurator, som er udpeget af skifteretten.

Personlig konkurs rådighedsbeløb

Der er ingen specifikke krav til, hvilket rådighedsbeløb man skal have under en gældssanering. Dog skal man kunne opretholde et beskedent hjem og beskedne leveforhold. Der er ikke nogen beløbsgrænse i forhold til dette. Det er samfundets udvikling, der sætter standarden for, hvad et beskedent hjem og beskedne leveforhold dækker over. Alle værdier, som ikke er en del af et beskedent hjem og beskedne leveforhold, vil indgå i konkursboet.

Der er forskellige takster for rådighedsbeløbet, alt efter hvordan ens livssituation er.

Personligt konkurs pligter

Under behandlingen af konkursboet er der visse pligter, som skal overholdes.

Den person, som er gået personligt konkurs, skal dele alle nødvendige og relevante oplysninger med skifteretten og kuratoren. Skifteretten skal informeres om det, hvis personen skifter adresse. Derudover må personen ikke forlade landet, medmindre skifteretten har givet lov til det.

Der vil blive sat en såkaldt postspærring på privatpersonen, hvis dette er nødvendigt og relevant for sagen. Det betyder, at al post vil blive videresendt direkte til kuratoren. Som udgangspunkt gælder en postspærring i tre måneder, men kan forlænges, hvis der er behov for det. Kuratoren vil have ret til at åbne al post, der modtages, med mindre det er åbenlyst, at det ikke har noget med sagen at gøre. Kuratoren skal altid informere den person, som er gået personligt konkurs, om, når post åbnes, så personen har mulighed for at være til stede.

Konsekvenserne ved personlig konkurs

Konsekvenserne ved en personlig konkurs kan være store – også større end de fleste er klar over. Fordi man bliver erklæret personligt konkurs, er det ikke ensbetydende med, at ens økonomiske situation bliver bedre. Der er mange konsekvenser ved personlig konkurs.

Man vil altid være sikret tag over hovedet, hvis man går personligt konkurs, da man vil have midler til at drive et beskedent hjem og leve under beskedne leveforhold. Dette kaldes trangsbeneficiet. Trangsbeneficiet beskytter personen, der er gået personligt konkurs, og dennes husstand – ægtefælle, samlever, børn osv.

Hele ens personlige formue bliver inddraget, og alle værdier bliver solgt. Dette gælder dog ikke ens løn. Lønnen bruges til at opretholde et beskedent hjem og beskedne leveforhold. Den løn, som er tilbage derefter, bliver inddraget til konkursboet.

Man mister råderet over alle sine aktiver, som f. eks. bil, bolig, bankkonto osv. Det vil være kuratoren, der vurderer de enkelte aktiver i forhold til, om de skal omfattes af trangsbeneficiet.

Man kan, i forbindelse med personlig konkurs, søge om gældssanering. Selvom man bliver bevilliget til en gældssanering, vil man muligvis stadig have restgæld, når konkurssagen er afsluttet. Man vil, med stor sandsynlighed, blive registreret i RKI, og dele af ens fremtidige løn kan blive inddraget.

Salg af konkursbo

Hvis man ejer en bolig, vil denne ikke være omfattet af trangsbeneficiet. Det betyder, at man kan blive tvunget til at sælge sin bolig, så værdierne kan indgå i konkursboet. Hvis ens bolig er købt for en personskadeerstatning eller båndlagt, og ens mulighed for at råde over boligen dermed er begrænset, kan den dog blive omfattet af trangsbeneficiet. Det betyder, at det kan være, at man kan få lov til at blive boende i det hjem, man ejer.

Ejer man en andelsbolig, vil man som udgangspunkt få lov til at blive boende, hvis andelsboligens størrelse og indretning ikke overskrider, hvad man vil betragte som et beskedent hjem. Skal andelsboligen sælges, er det dog et krav, at andelsboligen indbringer et væsentlig højere beløb, end den udgift, der vil opstå, hvis der skal findes en anden passende bolig. Dermed skal salget af en andelsbolig give økonomisk mening for konkursboet.

Hvis man bor i en lejebolig, kan man blive boende, med mindre huslejen er urimeligt dyr. Huslejen skal altså passe til husstanden og holde sig indenfor, hvad der opfattes som værende beskedne leveforhold. Hvis en lejebolig overskrider dette, kan man blive tvunget til at fraflytte den, og flytte i en billigere lejebolig.

Man vil få lov til at beholde de møbler, der skal til, for at man kan drive et beskedent hjem. Det vil for eksempel dække over almindelige møbler og lamper. Ejer man dyre malerier, designermøbler, vaser, sølvtøj eller lignende, vil disse blive solgt, og værdier vil indgå i konkursboet.

Andre ting, der vil være omfattet af trangsbeneficiet, kan være f.eks. arbejdstøj, lærebøger eller andet, som er nødvendigt for husstandens erhverv eller uddannelse. Dog må disse ikke overskride en værdi på 3.000 kr. Tilmed kan ting, som har en særlig affektionsværdi for husstanden, være omfattet af trangsbeneficiet, hvis det ikke overstiger en værdi på 5.000 kr.

Personlig konkurs ægtefælle

Hvis man går personligt konkurs, kan det få konsekvenser for ens ægtefælle i tilfælde af skilsmisse. Kreditorer kan ved skilsmisse gøre krav på en ægtefælles værdier, hvis der ikke foreligger en ægtepagt. Når man bliver gift, får man automatisk fælles formue, med mindre man udarbejder en ægtepagt.

Hvis der er udarbejdet en ægtepagt, og den ene ægtefælle derfor har særejeformue, kan kreditorer ikke kræve, at ægtefællen overdrager sine værdier til konkursboet. Det kan derfor være en god idé at lave en ægtepagt, hvis den ene for eksempel er selvstændig. Det kan være en sikkerhed for begge parter i tilfælde af personlig konkurs.

Personlig konkurs skattegæld

Der skelnes mellem konkursindkomst og almindelig indkomst.

Konkursindkomst er de indtægter, der er i forbindelse med salg af værdier. Alle disse indtægter, som kommer fra konkursbehandlingen starter og til den slutter, er som udgangspunkt skattefrie.

Den almindelige indkomst, altså den der kommer fra for eksempel ens løn, er skattepligtig. Hvis den person, som er gået personligt konkurs, ikke betaler skat af den almindelige indkomst, kan Skat inddrive pengene hos en eventuel ægtefælle. Denne vil ægtefællen skulle hæfte for, også selvom der foreligger en ægtepagt.

Livet efter personlig konkurs

Afslutningsvis er det vigtigt at understrege, at der sagtens kan vente et godt liv efter en personlig konkurs. Selvom man som oftest vil stå med en gæld, nogle større end andre, efter en personlig konkurs, oplever mange, at livet bliver mindre stressende, og man får et overblik over sit liv og sine økonomiske forhold.

Det kan være afgørende i en personlig konkurs, at man har en dygtig advokat ved ens side. Det kan være med til, at man træffer de rigtige beslutninger i processen, så man bedst muligt kan komme ud på den anden side.

Hos MP Advokater står vi altid klar til at hjælpe med konkurs og insolvens. Har du yderligere spørgsmål til personlig konkurs, og har du brug for hjælp fra en advokat, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ansvarlig(e) medarbejder(e)

Mads Petersen

Advokat (H), Indehaver
Beneficeret forsvarsadvokat
mp@mpadvokater.dk

Book et formøde

På formødet gennemgår vi din problemstilling og hvilken rådgivning, samt hvilke af vores ydelser du har behov for. Vi giver dig herefter et økonomisk overblik ud fra dine behov og dine ønsker.