Fremtidsfuldmagter

MP Advokater ApS rådgiver i forbindelse med overvejelse og udarbejdelse af fremtidsfuldmagt, herunder medvirker vi til at afklare eventuelle problemstillinger i forbindelse med udarbejdelse af fremtidsfuldmagt.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Klarlægning af behovet for fremtidsfuldmagt
  • Udarbejdelse af fremtidsfuldmagt
  • Registrering af fremtidsfuldmagt
  • Iværksættelse af fremtidsfuldmagt

Ansvarlig(e) medarbejder(e)

Jarl Mark Herringe
Advokat, Indehaver

jh@mpadvokater.dk

Mads Petersen
Advokat (H), Indehaver

mp@mpadvokater.dk

Anne O. Braath
Advokat

ab@mpadvokater.dk

Book et formøde

På formødet gennemgår vi din problemstilling og hvilken rådgivning, samt hvilke af vores ydelser du har behov for. Vi giver dig herefter et økonomisk overblik ud fra dine behov og dine ønsker.

Book formøde nu

Indholdsfortegnelse


Hvad er en fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagter gør det muligt for andre at handle på dine vegne, hvis du engang i fremtiden ikke selv er i stand til det grundet sygdom eller andet. Ved at få lavet en fremtidsfuldmagt, kan du altså vælge en anden person til at varetage dine interesser, hvis du på et tidspunkt ikke selv kan.

Det har siden 1. september 2017 været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvor du kan vælge én eller flere personer, som skal handle på dine vegne i fremtiden, hvis du ikke længere selv er i stand til det for eksempel på grund af sygdom eller ulykke.

Hos MP Advokater ser vi en fremtidsfuldmagt lidt som en bygningsbrandforsikring – vi håber aldrig at skulle bruge den, men den er rigtig god at have, hvis det uheldige skulle ske.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, kan du vælge om den gælde for ét forhold, eller for flere forhold samlet. For at kunne oprette en fremtidsfuldmagt skal du være fyldt 18 år og kunne handle fornuftsmæssigt, hvilket også gør sig gældende for den fremtidsfuldmægtig, du vælger.

Både økonomiske og personlige forhold kan være omfattet af en fremtidsfuldmagt.

De økonomiske forhold kan eksempelvis være adgang til at omlægge lån i fast ejendom, betale regninger og ansøge om offentlige ydelser med videre.

Varetagelse af personlige forhold kan for eksempel være at klage over afgørelser, søge om offentlig hjælp, bede om aktindsigt i patientjournaler og flytte fuldmagtsgiver på plejehjem.

Mange, som opretter en fremtidsfuldmagt, vælger, at lade fremtidsfuldmægtigen træffe beslutninger om både personlige og økonomiske forhold, så fremtidsfuldmægtigen ikke bliver bremset i sine handlemuligheder. Fuldmægtigen får derved nemmere ved at kunne varetage dine interesser og handle på dine vegne.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, er det vigtigt, at du sikrer dig, at dens oplysninger om fuldmagtsforholdets rækkevidde er fyldestgørende. Hvis oplysningerne i fremtidsfuldmagten er mangelfulde, medfører det, at den ikke får den ønskede virkning.

Du kan kun have registreret én fremtidsfuldmagt i fremtidsfuldmagtsregistret ad gangen, så hvis du vil ændre i din fremtidsfuldmagt, skal du oprette en ny, som skal erstatte den tidligere.

Hvis du har lavet en fremtidsfuldmagt, er det en god idé, at du løbende får kigget på den, for at se om den stadig dækker alle dine behov. Det gælder især, hvis der sker ændringer i din livssituation eller i dit forhold til ham eller hende, der er indsat som fuldmægtig for dig.

Hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt, og du på et tidspunkt skulle blive ramt af demens, få en hjerneskade eller lignende, vil dine pårørende kun i sjældne tilfælde kunne tage beslutninger om salg af bolig, søgning af plejebolig eller lignende for dig. I mange tilfælde vil det være det offentlige, der træder til. Så hvis du vil sikre dig, at det ikke bliver det offentlige, der skal beslutte, om dit hus skal sælges med videre, skal du have lavet en fremtidsfuldmagt.

Uanset fremtidsfuldmagtens omfang bevarer du som fuldtmagtsgiver din personlige handlefrihed. Det betyder, at fremtidsfuldmægtigen ikke kan tvinge dig til at udføre eller undlade en handling.

Du kan vælge at give fremtidsfuldmægtigen et honorar for den tid, personen bruger på at hjælpe dig. Et sådant honorar skal stemme overens med arbejdets omfang. Det er dog sjældent, at fuldmagtsgivere vælger at give et honorar, da det ofte er et eller flere familiemedlemmer, der er valgt som fremtidsfuldmægtige.

Du kan også vælge at lade fremtidsfuldmægtigen få dækket de udgifter han/hun har i forbindelse med de opgaver, der udføres.

Hvis ikke du har en fremtidsfuldmagt, og du ikke længere er i stand til at varetage dine økonomiske og personlige forhold, kan Familieretshuset beskikke en værge for dig. Det kan være en person, der står dig nær, eller en af Familieretshusets professionelle værger. Udfordringen ved værgemål er, at det kan tage lang tid at få beskikket en værge, og i perioden op til beskikkelsen af en værge, vil der være flere dispositioner, der ikke kan foretages, uanset hvor vigtige, de er. Der er også tilfælde, hvor Familieretshuset ikke vil beskikke dig en værge. Hvis du for eksempel ikke har nogen formue, bliver ansøgningen om en værge typisk afvist, selvom du har brug for hjælp til at klare de økonomiske opgaver i hverdagen.

Fremtidstestamente er måske et ord, du er stødt på, mens du har søgt information omkring fremtidsfuldmagt. De to navne dækker sådan set det samme, for med et fremtidstestamente kan du ligeledes angive den eller de personer, der skal træffe beslutninger for dig, når du ikke længere selv er i stand til det.

 

Oprettelse af fremtidsfuldmagt

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, skal du ifølge lovgivningen kunne “handle fornuftsmæssigt”.

Når fremtidsfuldmagten skal gøres gyldig, skal den registreres og underskrives digitalt med NemID i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Når den er blevet registreret, vil den blive gjort tilgængelig for Familieretshuset, domstolene og fuldmagtsgiver.

Hvis du er digitalt fritaget og derfor ikke har NemID, har du i stedet mulighed for at skrive din fremtidsfuldmagt på papir. Så skal du tage den med til Familieretshuset, hvor du underskriver den personligt. Såfremt du tager den med på papir, skal du ikke have notarens attest (påtegning) på fremtidsfuldmagten.

 

Fremtidsfuldmagt notar

Når din fremtidsfuldmagt er blevet registreret, skal en notar i byretten både bekræfte din identitet, og at du kan handle fornuftsmæssigt på tidspunktet for oprettelsen af fremtidsfuldmagten, og at fuldmagten er et udtryk for dine ønsker (notarpåtegning). Notaren skal påtegne fremtidsfuldmagten senest et halvt år efter, den er registreret, ellers bliver fremtidsfuldmagten slettet fra systemet og skal oprettes igen.

Det koster 300 kr. (pris fra 2020) at få fremtidsfuldmagten påtegnet hos en notar.

Hvis ikke du er i stand til at møde fysisk op hos notaren, er det muligt at få en notar ud til dig på din hjemmeadresse eller på hospitalet. Hvis notaren skal møde op ved dig, vil du skulle dække notarens transportudgifter.

Når du mødes med notaren, skal du kunne fremvise billedlegitimation så som enten pas, kørekort, opholdstilladelse eller ID fra kommunen.

Når notaren har overværet underskrivningen af dokumentet, er der sket en registrering med korrekt gyldighed.

Hvis du er digitalt fritaget, er det Familieretshuset, der skal tjekke din identitet og din fornuftsmæssige stand (ved at du møder fysisk op). I dette tilfælde skal du ikke mødes med en notar.

 

Fremtidsfuldmagt ikrafttræden

En fremtidsfuldmagt kan ikke træde i kraft, så længe du selv er i stand til at varetage dine økonomiske eller personlige forhold. Det er først, når du ikke længere er i stand til dette, at den kan træde i kraft.

Det er Familieretshuset, der sætter din fremtidsfuldmagt i kraft. Derfor skal du eller din/dine fuldmægtige sende en ansøgning til Familieretshuset, for at få din fremtidsfuldmagt til at træde i kraft.

Hvis du som fremtidsfuldmægtig ansøger om ikrafttræden, skal du drøfte ansøgningen med fuldmagtsgiver, inden ansøgningen sendes til Familieretshuset. Hvis fuldmagtsgiver kan forstå betydningen af en ikraftsættelse og kommer med indvendinger, kan fremtidsfuldmagten ikke sættes i kraft. Ansøgeren skal skrive under på, at drøftelsen af betydningen har fundet sted, med mindre fuldmagtsgiver er ude af stand til at forstå betydningen heraf.

Fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende skal også underrettes om, at der sendes en anmodning til Familieretshuset. Denne underretning skal ansøger ligeledes skrive under på er sket.

Når fremtidsfuldmagten er sat i kraft, vil den blive tinglyst af Familieretshuset og offentligt tilgængelig, så alle kan se oplysninger om omfanget af fremtidsfuldmagten.

Gebyret for behandlingen af ansøgningen er på 1.010 kr (pris fra 2020).

 

Fremtidsfuldmagt lægeerklæring

Hvis det bliver nødvendigt, at din fremtidsfuldmagt skal træde i kraft, skal der indgives en anmodning til Familieretshuset. Denne kan du selv indgive, eller fremtidsfuldmægtigen kan indgive den. Sammen med anmodningen skal der vedlægges en lægeerklæring om din aktuelle helbredstilstand. Familieretshuset behandler ikke ansøgningen, før de har modtaget lægeerklæring og gebyr.

Lægeerklæringen kan fås ved fuldmagtsgivers egen praktiserende læge, speciallæge, plejehjemslæge eller hospitalslæge. Som udgangspunkt kan fremtidsfuldmægtigen ikke indhente lægeerklæringen uden fuldmagtsgiveren. Det er op til lægen at vurdere, om der er behov for at fuldmagtsgiver og fremtidsfuldmægtigen begge møder op til konsultation ved lægen.

 

Fremtidsfuldmagt demens

Hvis du en dag skulle blive ramt af demens, vil du ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt, inden sygdommen rammer, kunne udvælge en person, du stoler på, til at varetage dine interesser. Hvis du er nødsaget til at sælge dit hus på grund af sygdommen, vil det være personen, du har valgt som fremtidsfuldmægtig, der skal varetage salget. Dette betyder dog ikke, at pengene fra hussalget går til fremtidsfuldmægtigen, da de stadig retmæssigt er dine. Det vil ikke være muligt for fremtidsfuldmægtigen at overføre penge fra din konto til sin egen konto, da dette ligger udenfor rammerne for fremtidsfuldmagten. Hvis det er meningen, at din bedre halvdel skal modtage halvdelen af beløbet fra hussalget, kan det kun gøres, hvis du, på trods af demensen, har den retlige handleevne i behold.

Fremtidsfuldmagten skal, som tidligere beskrevet, registreres og underskrives digitalt med NemID i fremtidsfuldmagtsregisteret, hvorefter den skal godkendes af en notar, der skal sikre sig, at du som fuldmagtsgiver er fornuftsmæssigt i stand til at oprette fremtidsfuldmagten, og at den er udtryk for dine ønsker. Hvis du er fritaget for digital post, kan du oprette fremtidsfuldmagten ved personligt fremmøde hos Familieretshuset.

Når fremtidsfuldmagten er oprettet, vil den være gyldig men inaktiv, indtil den sættes i kraft. Det er Familieretshuset, der vurderer, om fremtidsfuldmagten skal træde i kraft. Vurderingen sker ud fra om du, hvis du for eksempel er ramt af demens, stadig er i stand til at varetage de forhold, som fremtidsfuldmagten indebærer eller ej. Hvis du ikke længere er i stand til dette, skal du/fremtidsfuldmægtigen anmode Familieretshuset om at få fremtidsfuldmagten til at træde i kraft, da dette ikke sker af sig selv.

 

Advokat fremtidsfuldmagt

I en fremtidsfuldmagt er der mange praktiske og juridiske forhold, du skal tage stilling til, for at din fremtidsfuldmagt får det rigtige indhold. Det er vigtigt, at den kommer til at passe til lige nøjagtigt din situation, så den vil være brugbar, hvis du får behov for at den skal træde i kraft. Derfor er det en rigtig god idé, at du rådfører dig med en advokat, inden du opretter fremtidsfuldmagten. Inden du tager kontakt til en advokat, kan det også være en god idé, hvis du på forhånd gør dig overvejelser omkring fremtidsfuldmagten, som for eksempel om du vil have flere fuldmægtige, eller du gerne bare vil have én. Hvis du for eksempel vil have flere fuldmægtige, skal de også være rangordnet med primære og subsidiære fuldmægtige, eller sideordnet og så videre.

 

Kan en fremtidsfuldmagt stoppes, hvis du skulle blive rask?

Hvis din fremtidsfuldmagt er trådt i kraft efter en periode med sygdom eller andet, og du igen skulle blive i stand til at varetage dine egne interesser, kan din fremtidsfuldmagt blive sat i dvale. Fremtidsfuldmagten vil således kun være aktiv i den periode, hvor du ikke selv er i stand til at varetage dine egne interesser. Det er dog kun i sjældne tilfælde, at dette vil ske, da fremtidsfuldmagten først kan aktiveres, når en læge har udarbejdet  en lægeerklæring om dine aktuelle helbredsforhold, der dokumenterer, at det er en permanent helbredsmæssig situation, der er tale om.

 

Fremtidsfuldmægtig

Husk at den person, du vælger til at være din fremtidsfuldmægtige, skal være en, der er kompetent, og som du på ingen måder er i tvivl om vil tage beslutninger ud fra, hvad der vil være bedst for dig. Det skal være en, du stoler på vil gøre det rigtige for dig. Derudover skal det også være en person, der ville kunne trives med at skulle påtage sig det ansvar, som det indebærer.

Du har også mulighed for at vælge flere fremtidsfuldmægtige. Hvis du vælger flere fremtidsfuldmægtige, skal du tage stilling til, om de skal være sideordnede eller subsidiære i forhold til hinanden.

De subsidiære fremtidsfuldmægtige vil kun træde i funktion, hvis din/dine primære fuldmægtige ikke længere er i stand til at varetage dine interesser.

Hvis du vælger at have mere end én fremtidsfuldmægtig, har du mulighed for at vælge, om de skal træffe beslutninger på dine vegne sammen (handle i forening) vedrørende et eller flere nærmere bestemte forhold, eller om de skal handle hver for sig og have hvert deres eget område. Hvis du for eksempel er erhvervsdrivende, kan det være, at du vil have én til at tage sig af private forhold, og en anden til at varetage din virksomhed.

Det kan i nogle tilfælde være en ulempe at have flere sideordnede fremtidsfuldmægtige, for hvis de ikke kan blive enige om, hvad de skal gøre på dine vegne, kan det betyde, at fremtidsfuldmagten ikke kan fungere efter hensigten, og i værste fald kan det ende med, at Familieretshuset træffer afgørelse om ophør af fremtidsfuldmagten, og sætter en værgemålssag i gang.

Ud over, at din fremtidsfuldmægtige skal være en, du stoler på, skal personen også være fyldt 18 år, og vedkommende må ikke selv have en fremtidsfuldmagt, der er trådt i kraft.

Før du bestemmer dig for, hvem der skal være din fremtidsfuldmægtige, bør du snakke med personen om det. Ved at gøre det, kan du sikre dig, at personen har både evne og vilje til at varetage opgaven.

 

Tilsyn med fremtidsfuldmagt

Som en ekstra sikkerhed kan du som fuldmagtsgiver udpege et privat tilsyn, og ellers vil der være offentligt tilsyn.

Ved privat tilsyn kan den, du udpeger, for eksempel være en revisor, advokat eller en privatperson, som du har tillid til. Omfanget af tilsynet skal være fastlagt i fremtidsfuldmagten. Noget af det, du kan bestemme, er, at fremtidsfuldmægtigen skal rådføre sig med et privat tilsyn, når det kommer til bestemte dispositioner, eller at det private tilsyn eksempelvis skal godkende bestemte dispositioner som for eksempel gaver, eller at fremtidsfuldmægtigen skal aflægge regnskab for tilsynet.

Det offentlige tilsyn er der, uanset om du selv har udpeget et privat tilsyn eller ej. Familieretshuset fører nemlig et hvilende syn, hvilket betyder, at de kan starte en tilsynssag, hvis de oplever forhold, der ikke ser ud til at passe med dine interesser som fuldmagtsgiver.

Familieretshuset kan sætte fremtidsfuldmagten ud af kraft, hvis de finder det nødvendigt, efter de har kørt en tilsynssag. Derudover kan Familieretshuset også vælge at den fremtidsfuldmægtige skal føre regnskab og foretage bestemte dispositioner eller undlade dem.

 

Fordele ved fremtidsfuldmagt

Fordelene ved at oprette en fremtidsfuldmagt er blandt andet, at du kan bestemme over dig selv, mens det stadig er muligt. Du kan undgå umyndiggørelse og værgemål, og du kan sikre dig, at der bliver handlet ud fra dine interesser.

Med en fremtidsfuldmagt kan du altså stadig bestemme over dig selv, så længe du stadig er mentalt sund og rask. Din fremtidsfuldmagt vil således først kunne træde i kraft, hvis du senere hen ikke kan varetage dine egne interesser.

Hvis du skulle blive ramt af demens eller andet, så kan du få hjælp af de personer, du har valgt til at varetage dine interesser. Ofte vælger ægtefæller, at de skal hjælpe hinanden i sådan en situation, og måske har de også valgt at skrive deres voksne børn ind i fremtidsfuldmagten, så de kan varetage deres interesser, hvis ægtefællen skulle være ude af stand til at hjælpe. Under alle omstændigheder skal du kun vælge personer, du stoler på vil varetage dine interesser. Da fremtidsfuldmagter er personlige, skal hver enkelt person have sin egen fremtidsfuldmagt.

Når du har oprettet en fremtidsfuldmagt, skal du ikke bekymre dig om at blive umyndiggjort eller at komme under værgemål. Dette undgås, da dine pårørende, der er valgt som fremtidsfuldmægtige, kan iværksætte din fremtidsfuldmagt, således det i stedet bliver dine pårørende, der skal træffe beslutninger ud fra dine interesser.

Hvis du var blevet umyndiggjort, ville du ikke selv kunne underskrive vigtige dokumenter i banken, i forbindelse med hussalg eller lignende, og dine pårørende ville heller ikke kunne få lov til at hjælpe dig med det. I stedet ville det være det offentlige, der skulle træffe beslutninger på dine vegne.

 

Generalfuldmagt fremtidsfuldmagt

En generalfuldmagt kan dække de samme ting, som en fremtidsfuldmagt kan. Tidligere oprettede mange en generalfuldmagt, så familiemedlemmer fik ret til at handle på deres vegne, hvis de ikke selv var i stand til det længere.

Udfordringen ved generalfuldmagter var dog, at der var en stor risiko for, at disse kunne misbruges. For eksempel kunne de oprettes, selvom en person allerede var blevet ude af stand til at handle fornuftsmæssigt, og uden at der havde været myndighedskontrol ved oprettelsen, som der er ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt. På den måde kunne der oprettes en generalfuldmagt for en person, der ikke nødvendigvis havde evne til at forstå omfanget af situationen og fuldmagten længere, grundet sygdom eller andet. I værste tilfælde kunne det derfor ende med, at den fuldmægtig, der var valgt, var en person, der var ude på at udnytte dig (fuldmagtsgiver), frem for at hjælpe dig/fuldmagtsgiver i en svær situation. Familier har også kunnet tilbagedatere underskriften af dokumentet, så det så ud som om, at fuldmagten var underskrevet mens, du som fuldmagtsgiver stadig kunne handle fornuftsmæssigt og overskue konsekvenserne af dine handlinger. På den baggrund kan man sige, at der er flere risici ved at oprette en generalfuldmagt end ved at oprette en fremtidsfuldmagt, da der er mere kontrol med din helbredstilstand og din evne til at handle fornuftsmæssigt, når du opretter en fremtidsfuldmagt. Dette kan du læse mere om i de øvrige afsnit.

 

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at få oprettet din fremtidsfuldmagt, er du meget velkommen til at kontakte os hos MP Advokater. Så finder vi sammen ud af, hvad den bedste løsning for dig er ud fra dine ønsker og behov.