Telefon: +45 86 34 38 22 - Åbningstider: Mandag - torsdag 09:00 - 16:00 Fredag 09:00 - 14:00
Om MP Advokater
I 2004 blev MP Advokaters nuværende ejer, Mads Petersen ansat og blev medejer af Zacher og Andersen i januar 2008. I 2013 ændredes navnet til Zacher Advokater og frem til stiftelsen af MP Advokater ApS var Mads Petersen indehaver af Zacher Advokater.

MP Advokater’s værdier og historie

MP Advokater ApS er et lokalt funderet advokatfirma med base i Ebeltoft, men vi yder rådgivning i hele Danmark.

MP Advokater ApS værdier er følgende:

  • at klienten modtager en rådgivning, der er forståelig, og af høj kvalitet
  • at klienten modtager en ærlig vurdering af klientens situation, hvor der er fokus på klientens personlige og økonomiske forhold
  • at klienten modtages med åbenhed og professionalisme, hvorefter klienten kan føle sig tryg
  • at klienten modtager en uafhængig og fortrolig rådgivning

Samlet er det MP Advokaters ApS mål at vi vil være Dig og Dine foretrukne juridiske samarbejdspartner, både kortsigtet og langsigtet.

MP Advokater’s værdier og historie

Historie
MP Advokater ApS er lokalt funderet advokatfirma med base i Ebeltoft og vi beskæftiger i øjeblikket 7 ansatte, hvoraf 4 er jurister.

MP Advokater ApS udspringer af advokatfirmaet Peter Andersen, som i 1979 startede i Ebeltoft. I 1991 fusionerede advokatfirmaet Peter Andersen med advokatfirmaet Zacher Sørensen, hvorved advokatfirmaet Zacher og Andersen opstod.

I 2004 blev MP Advokaters nuværende ejer, Mads Petersen ansat og blev medejer af Zacher og Andersen i januar 2008. I 2013 ændredes navnet til Zacher Advokater og frem til stiftelsen af MP Advokater ApS var Mads Petersen indehaver af Zacher Advokater.

Ud fra et ønske om at fokusere mere lokalt valgte Mads Petersen i 2018, at stifte MP Advokater ApS, og ejerkredsen blev i 2023 udvidet med Jarl Mark Herringe.

Medarbejdere

Jarl Mark Herringe

Advokat, Indehaver
jh@mpadvokater.dk

Mads Petersen

Advokat (H), Indehaver
Beneficeret forsvarsadvokat
mp@mpadvokater.dk

Cathrine Hesse N. Jensen

Advokat (orlov)
chj@mpadvokater.dk

Iben Sønderskov

Sekretær
is@mpadvokater.dk

Margit Kruse

Sekretær
mk@mpadvokater.dk

Marianne G. Rasmussen

Sekretær
mr@mpadvokater.dk

Lovpligtige oplysninger

MP Advokater ApS er etableret på følgende adresse:

Jernbanegade 22, 1.
8400 Ebeltoft

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 86 34 38 22 og på e-mailadressen info@mpadvokater.dk.
Vores CVR-nummer er: 39 42 40 10.

MP Advokater ApS er organiseret som anpartsselskab

MP Advokater ApS har klientbankkonti i Sparekassen Djursland.

I tilfælde af en banks konkurs får indskydere dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos MP Advokater ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos MP Advokater ApS er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA Hardy Insurance. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af MP Advokater ApS, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

MP Advokater ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos MP Advokater ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af MP Advokater ApS og/eller utilfredshed med en af MP Advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.