Telefon: +45 86 34 38 22 - Åbningstider: Mandag - torsdag 09:00 - 16:00 Fredag 09:00 - 14:00
Konkurs og insolvens
Når en konkursbehandling indledes i retten, må den insolvente ikke længere råde frit over egne penge og værdier. Hvis det alligevel skulle ske, kan retten bestemme, at indgåede handler eller transaktioner skal gå tilbage. Når retten gør det, kaldes det omstødelse.

Konkurs og insolvens

MP Advokater ApS rådgiver i forbindelse med insolvens, herunder konkurs og rekonstruktionsbehandling, og udpeges ofte som kuratorer i konkursboer.

Rådgivningen omfatter blandt andet:

  • Konkurs
  • Rekonstruktion
  • Rådgivning om omstødelse
  • Retssager i forbindelse med konkurs

Indholdsfortegnelse

Virksomhed konkurs

Hvis en virksomhed ikke kan betale de penge, der skyldes, kan virksomheden blive erklæret konkurs. I nogle tilfælde vil virksomheder kunne blive rekonstrueret for at undgå at blive erklæret konkurs. Uanset hvad der skal ske med en virksomhed, der ikke kan betale deres regninger, vil det være domstolenes mål at sikre de penge, der skyldes til andre, så godt som muligt.

Konkurs enkeltmandsvirksomhed

Har du en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S, og går du konkurs, kommer du til at hæfte personligt for det tabte. Derfor kan kreditorerne kræve at få tilbagebetaling fra dig som ejer, og de har mulighed for at tage dine aktiver. Dermed er det ikke kun aktiver i din enkeltmandsvirksomhed, men også dine private aktiver som for eksempel dit hus. Derfor kan det have store personlige økonomiske konsekvenser for dig, hvis din enkeltmandsvirksomhed går konkurs.

Som ejer af en personlig virksomhed, er der meget, du kan gøre for at stå bedre imod en konkurs, hvis din virksomhed rammes af en krise.

Du kan bruge tid og energi på at udarbejde realistiske drifts- og likviditetsbudgetter, for herefter at følge op på, om budgetterne holder. Har du hele tiden styr på dine budgetter, har du også bedre mulighed for at lave justeringer i din virksomhed.

Sørger du for at have en god dialog med din bank og dine rådgivere (advokat og revisor), vil det måske kunne være med til at hjælpe dig igennem en økonomisk krise. Har du for eksempel spillet med åbne kort og delt alle relevante oplysninger med din bank, og de har tillid til dig, vil de måske være mere tilbøjelige til at hjælpe dig igennem en økonomisk krise.

Inden du gældsætter dig, er det bedst at få rådgivning om hvilken finansieringsform, der passer bedst til lige præcis din virksomhed. Har du fast ejendom med friværdi, kan realkreditlån måske være det rigtige for dig. Har din virksomhed mange debitorer, kan det være, du skal vælge fakturabelåning som finansieringsform. Du kan også overveje, om du skal lease driftsmateriel i stedet for at eje det.

Du skal følge tæt op på, om dine kunder får betalt deres fakturaer. Inden for visse brancher kan det være relevant at overveje, om dine kunder skal betale et a-conto-beløb, før du starter arbejdet. Hvis først konkursen har ramt, kan det ofte være vanskeligt at inddrive din virksomheds udestående fordringer.

Firma konkurs

Hvis et selskab (ApS eller A/S) kommer i økonomiske vanskeligheder, vil en konkurs kunne sikre, at der ikke er nogen kreditorer, der bliver favoriseret, og at selskabet ikke kan gemme dets værdier af vejen.

Hvis et selskab er insolvent, hvilket betyder, at selskabet ikke kan leve op til forpligtelser som aftalt, og en kreditor, der har penge til gode, har indgivet en konkursbegæring til skifteretten, kan skifteretten indlede konkursbehandlingen. Hvis selskabet er insolvent, kan selskabet også selv indgive en begæring om konkurs.

Hvis et selskab ikke er insolvent, men ikke betaler det, der skyldes, kan sagen enten blive behandlet af fogedretten som inkasso eller ved civil retssag. Det kan også være, at tvisten, altså uenigheden, kan løses ved retsmægling.

Hvem har mulighed for at råde over selskabets penge og værdier?

Når der fra skifteretten er truffet afgørelse om konkurs, vil selskabet miste retten til at råde over egne penge og værdier. En advokat vil af skifteretten blive udpeget som kurator, og advokaten skal som kurator sørge for at skabe overblik over selskabets samlede gæld. Derudover skal kuratoren afhænde firmaets værdier. De penge, som kuratoren får ind, skal fordeles til kreditorerne.

Ligestilles alle kreditorer?

Det korte svar er nej. Der er nemlig en bestemt rækkefølge, kreditorerne betales efter i konkurssager. Denne rækkefølge kaldes konkursordenen. I konkursordenen er de enkelte klasser ikke ligestillet, men de kreditorer, der befinder sig i samme klasse, er ligestillede.

Som det første vil det være omkostningerne til konkursens indtræden og behandling, der vil blive betalt herunder retsafgifter, kurator med mere.

Derefter vil rimelige omkostninger til advokater i forbindelse med et forgæves forsøg på redning, for eksempel betaling for forsøg på rekonstruktion, blive betalt.

Næstefter advokaterne vil det være lønkrav, feriepenge med mere, der vil blive betalt. Pengene til løn bliver dog forlods udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond, og lønmodtagerne skal derfor ikke vente på konkursbehandlingen. I stedet vil Lønmodtagernes Garantifond rejse krav mod konkursboet.

Herefter bliver skyldige afgifter til staten betalt, som leverandører ellers har pligt til at betale. Det kan for eksempel være punktafgifter på sukker, alkohol med mere. Efter det vil det være almindelig ubetalt gæld og andre almindelige tilgodehavender, hvor der ikke er blevet betalt, der vil få penge.

Når alle ovennævnte klasser er blevet betalt, vil eventuelle resterende penge gå til betaling af renter, der er løbet på kravene i løbet af konkursbehandlingen og herefter eventuelle gaveløfter og bøder.

Inden for hver af klasserne, vil hver enkelt kreditor modtage samme procentvise del af deres tilgodehavende. Dette kaldes også dividende.

Der betales ikke dividende til en efterfølgende klasse, før alle kreditorer i een klasse har fået 100% af deres tilgodehavende.

Er der stiftet gæld med pant på lovlig vis, vil gælden stadig være med pant som aftalt.

Hvordan erklærer man konkurs?

Hvis du vil begære dit selskab eller en personlig konkurs, skal du udfylde en blanket, som du skal sende til skifteretten i den retskreds, hvor dit firma hører til.

Der er visse krav, en konkursbegæring skal opfylde. Den skal være skriftlig og indeholde navn, adresse og CVR-nummer/CPR-nummer på skyldneren. Derudover skal du beskrive, hvor meget der skyldes, og hvad pengene skyldes for. Du skal også skrive dit eget navn, adresse og telefonnummer.

Hvis du skal begære dit selskab eller en personlig konkurs, skal du vedlægge en opgørelse over aktiver og passiver (firmaets værdi og gæld) samt en liste over kreditorerne.

Der er forskel på hvilke blanketter, du skal udfylde alt efter om du begærer dig selv/dit eget selskab konkurs, eller om du begærer en, der skylder dig penge, konkurs. Du kan kun begære en konkurs, hvis det rent faktisk er fordi skyldner ikke er i stand til at betale dig. Du kan altså ikke begære en konkurs, hvis skyldner vælger ikke at betale dig på grund af en uenighed, selvom de har mulighed for at betale dig.

Det er skifteretten, der beslutter, om betingelserne for afsigelse af konkursdekretet er opfyldt.

Hos MP Advokater kan vi hjælpe dig i hele processen mod en konkurs, og vi undersøger også mulighederne for at undgå konkurs.

Hvad er en konkursbegæring?

Når en konkursbehandling indledes i retten, må den insolvente ikke længere råde frit over egne penge og værdier. Hvis det alligevel skulle ske, kan retten bestemme, at indgåede handler eller transaktioner skal gå tilbage. Når retten gør det, kaldes det omstødelse.

På den måde er en konkursbehandling med til at sikre, at insolvente ikke kan behandle nogle kreditorer bedre end andre eller gemme værdier, så disse i stedet går til virksomhedens ejere.

Er der et groft tilfælde, kan skifteretten ændre betalinger og handler, der er sket før konkursdekretet og kræve at disse går tilbage.

Hvem kan indgive konkursbegæring?

Du kan ikke indgive en konkursbegæring mod et hvilket som helst selskab. For at du kan indgive konkursbegæring, skal du for eksempel have penge eller tjenesteydelser til gode, der ikke er blevet betalt eller leveret som aftalt. Derudover skal det selskab, du erklærer konkurs, være insolvent.

Det skal altså være fordi selskabet ikke kan levere eller betale det aftalte. Hvis det derimod er fordi der er opstået uenighed om pris, udførelse eller andet, kan sagen eventuelt blive løst via en inkassosag i fogedretten, retsmægling eller et civilt søgsmål.

Hvis dit selskab er insolvent, vil du også selv kunne begære det konkurs.

Hvor bliver en konkurs behandlet?

Sager om insolvens bliver behandlet ved skifteretten i den byret, hvor selskabet, der er insolvent, hører til. Dog er det Sø- og handelsretten, der behandler sager om insolvens i Storkøbenhavn (København, Frederiksberg, Glostrup og Lyngby retskredse).

Hvad koster det at begære et selskab konkurs?

Der skal betales en retsafgift på 750 kr., når et selskab skal begæres konkurs. Man skal kunne stille sikkerhed for, at omkostningerne ved boets behandling kan betales, hvis det skulle vise sig, at der skulle være for få penge, til at konkursboet selv kan betale bobehandlingen.

Det er skifteretten, der fastsætter størrelsen på sikkerheden, der normalt ligger på 30.000-40.000 kr. Dog skal lønmodtagere, der har løn til gode hos firmaet, ikke stille sikkerhed.

Hvor lang tid tager en konkursbehandling?

Det er meget forskelligt, hvor lang tid en konkursbehandling tager, da det kommer an på det enkelte selskabs omstændigheder.

Har et selskab kun få kreditorer og få værdier, der er nemme at sælge, vil det være forholdsvis enkelt for kurator at få et overblik, og derfor vil bobehandlingen gå hurtigere.
Er der derimod mange kreditorer og værdier, der er svære at opgøre og sælge, vil bobehandlingen tage længere tid.

Hvad er konkurskarantæne?

Får en person konkurskarantæne, betyder det, at vedkommende ikke må være med til at lede et selskab i en periode. Perioden for karantænen er typisk tre år.

For at en person kan idømmes konkurskarantæne, skal vedkommende have været med til at lede et selskab, der er gået konkurs, hvor retten vurderer, at personen har deltaget i en groft uansvarlig forretningsførelse. De personer, der har været en del af ledelsen i op til ét år før en konkursbegæring, kan få konkurskarantæne. Det betyder altså, at det ikke kun er de personer, der var en del af ledelsen under selve konkursen, der kan få konkurskarantæne.
Ofte må personer med konkurskarantæne gerne fortsat lede selskaber, dog kun hvis de hæfter personligt og ubegrænset for selskabets forpligtelser.

Hvordan fremsætter du krav mod et konkursbo?

Har du som kreditor krav mod en skyldner, der er gået konkurs, skal du sende et brev med en opgørelse over kravet til kurator, og på den måde anmelde din fordring. Inden for 4 uger fra konkursdekretets annoncering i Statstidende, skal kravet anmeldes. Når de 4 uger er gået, udarbejder kurator en liste over anmeldte krav, også kaldet en gældbog.

Kurator vil vurdere alle anmeldte krav ved en såkaldt fordringsprøvelse, der oftest foregår under et møde på kurators kontor. Tidspunktet for dette bliver annonceret i Statstidende, og to uger inden mødet kan man hos skifteretten og kurator se gældbogen med de anmeldte krav og kurators indstilling til kravene. Hvis kuratoren er uenig i for eksempel størrelsen på et krav, giver kurator kreditor besked om det inden mødet.

Kan du som kreditor ikke blive enig med kurator om kravet, kan du anlægge retssag mod boet, som vil blive behandlet af skifteretten. Inden fire uger fra det møde, hvor kuratoren tager stilling til kravet, skal en eventuel stævning indleveres til skifteretten. Hvis du som kreditor anlægger en sag, skal du betale retsafgift efter retsafgiftslovens regler om civile sager.

Hvis du ikke anlægger sag inden for fristen, vil kurators indstilling stå ved magt og være gældende.

Hvis der ikke er midler i boet, udover hvad der medgår i bobehandlingen, vil fordringer ikke blive fordringsprøvet.

Hvilke pligter og rettigheder har skyldneren?

Som skyldner har du visse pligter og rettigheder under behandlingen af konkursboet. Du har oplysningspligt, og derfor skal du give kurator og skifteretten adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige, for at konkursboet kan behandles. Oplysningspligten gælder også for direktører, revisorer, bestyrelsesmedlemmer, likvidatorer samt andre, der tidligere har været i disse stillinger.

Du må ikke forlade landet, med mindre du får tilladelse af skifteretten.

Skifter du bopæl eller fast opholdssted, skal du informere skifteretten om det.

Du har ret til at deltage i alle skiftesamlinger.

Postspærring er en almindelig del af sagsbehandlingen, og det betyder, at breve og forsendelser adresseret til dig, vil blive videresendt til kurator. Dette sker, hvis skifteretten vurderer, at det har en betydning for behandlingen af boet. Beslutningen om postspærring vil blive truffet i et retsmøde, og den gælder som udgangspunkt i tre måneder, men den kan forlænges. Når postspærringen ikke længere er nødvendig, skal den ophæves.

Insolvens

Insolvens er en betegnelse, der bruges om en økonomisk situation, en juridisk eller fysisk person befinder sig i. Hvis du er insolvent, er du ikke i stand til at opfylde dine betalingsforpligtelser inden for betalingsfristen.

Har du mere gæld (passiver) end du har ejendele (aktiver), er du teknisk insolvent, men det betyder ikke nødvendigvis, at du kan blive erklæret insolvent. Hvis du stadig kan betale dine regninger inden for betalingsfristen, selvom dine passiver overstiger dine aktiver, vil du ikke blive erklæret insolvent.

Det vil altid være fogedretten, der foretager en vurdering af, om du er insolvent. Den vurdering foretager de på baggrund af din betalingsdygtighed. Derudover er det også fogedretten, der skal erklære dig insolvent. Bliver du erklæret insolvent, kan det lede til en konkursbehandling. Inden det kan ske, vil fogedrettens erklæring om, at du er insolvent, for en periode betyde, at du er fredet de næste 6 måneder.

Teknisk insolvent

Er din virksomhed teknisk insolvent, betyder det, at din virksomhed er i stand til at betale af på gælden til långivere, men det betyder ikke nødvendigvis, at du går konkurs. Det kaldes teknisk insolvens, fordi der udelukkende er tale om teknisk insolvens, men dette er ikke det samme som konkursretligt insolvens.

Insolvenserklæring

En insolvenserklæring betyder, at du som debitor erklærer på tro og love, at du ikke ejer noget af værdi, der ville kunne bruges som sikkerhed eller kunne sælges, så du på ingen måde kan betale kreditorer, der har opkrævet et beløb i fogedretten.

Det vil ikke betyde, at du som debitor ikke har mulighed for at betale. Du kan lige så godt være i arbejde samt være i besiddelse af et stort rådighedsbeløb. En insolvenserklæring betyder blot, at du ikke ejer noget af værdi, som kreditorer kan tage udlæg i. Kreditorer kan kun få lov til at tage udlæg i de af dine ejendele med mere, der ikke overstiger det, der udgør en beskeden levevis og et beskedent hjem.

Har du for eksempel en gammel computer af et billigt mærke, kan du få lov til at beholde den, men har du en ny Mac computer fra Apple stående, vil kreditor kunne tage udlæg i denne. Der er en tommelfingerregel, der siger, at du ikke må eje noget, der har en værdi på mere end 3.500 kr.

Hvis du er nervøs for at afgive en insolvenserklæring, fordi du tror, at alle nu vil kunne se, at du er insolvent, er det ikke tilfældet. Det er kun kreditor og fogedretten, der har adgang til informationen.

Det kan nogle gange være en fordel at blive erklæret insolvent, fordi du så kan få lidt mere “arbejdsro”, til at lave en ny plan for, hvordan du skal komme af med din gæld.

Er din virksomhed insolvent og har retning mod en konkurs, eller er den allerede begæret konkurs, og har du brug for hjælp fra en advokat, er du altid velkommen til at kontakte os hos MP Advokater.

Ansvarlig(e) medarbejder(e)

Mads Petersen

Advokat (H), Indehaver
Beneficeret forsvarsadvokat
mp@mpadvokater.dk

Book et formøde

På formødet gennemgår vi din problemstilling og hvilken rådgivning, samt hvilke af vores ydelser du har behov for. Vi giver dig herefter et økonomisk overblik ud fra dine behov og dine ønsker.