Telefon: +45 86 34 38 22 - Åbningstider: Mandag - torsdag 09:00 - 16:00 Fredag 09:00 - 14:00
Inkasso
Inkasso kan blive nødvendigt at gøre brug af, hvis du ikke får betaling som aftalt. Har du for eksempel leveret en vare eller en ydelse på kredit, og får du ikke betaling fra din kunde, kan du gøre brug af enten egeninkasso eller bruge en advokat eller et inkassofirma til at inddrive gæld på dine vegne.

Inkasso

MP Advokater ApS rådgiver virksomheder og private i forbindelse med inkasso. Vi er registret RKI-partner og tilbyder en effektiv inkassobehandling.

Rådgivningen omfatter blandt andet:

 • Indhentning af oplysninger på debitor
 • Fremsendelse af diverse rykker- og inkassoskrivelser
 • Udarbejdelse af betalingspåkrav
 • Sagens behandling i Fogedretten
 • Registrering af skyldner i RKI
 • Administration af afdragsordning

Indholdsfortegnelse

Hvad er inkasso?

Inkasso kan blive nødvendigt at gøre brug af, hvis du ikke får betaling som aftalt. Har du for eksempel leveret en vare eller en ydelse på kredit, og får du ikke betaling fra din kunde, kan du gøre brug af enten egeninkasso eller bruge en advokat eller et inkassofirma til at inddrive gæld på dine vegne.

Ved erhvervsmæssig inddrivelse eller inddrivelse på vegne af andre, skal der bruges en advokat med selvstændig advokatvirksomhed og autoriserede inkassofirmaer.

Som kreditor (person der har penge til gode) må du gerne selv foretage inddrivelsen af dine egne fordringer (tilgodehavender) under processen (kaldet egeninddrivelse). Dog skal du, hvis du vælger at gøre brug af egeninddrivelse, have et stort kendskab til, hvilke regler der er, og hvordan retspraksis er for inddrivelse.

Hvis du i stedet vælger at overlade inddrivelsen til for eksempel et advokatfirma som MP Advokater, vil du kunne spare både tid og ressourcer.

Hvornår må man sende til inkasso?

Du kan ikke sende dit krav til inkasso, før du har undersøgt, om betingelserne for inkasso er opfyldt. I grove træk skal følgende betingelser være opfyldt:

Du har formentligt en dato for, hvornår du kan kræve betaling på din faktura. Det at skyldner ikke har betalt inden forfaldstiden (inden tidsfristen for dit krav udløber), er den første betingelse, der skal være opfyldt.

Før du sender dit krav til inkasso, bør du sende en rykker, der indeholder varsling om inkasso. Selvom mange fejlagtigt tror det, er du ikke tvunget til at vente med at sende et inkassovarsel til dit tredje rykkerbrev. Du kan nemlig sende et inkassovarsel allerede dagen efter sidste rettidige dato for betaling.

Hvis dit krav er forældet, er betingelserne for inkasso ikke til stede. Typisk vil dit krav blive forældet tre år fra den dato, hvor du kan kræve betaling. Dog er reglerne for forældelse komplekse, og derfor er der en mulighed for, at dit krav ikke er forældet, selvom der er gået tre år fra den dato, du kan kræve betaling. Hvis skyldner for eksempel erkender, at du har et krav, afbrydes forældelsen.

Er dit krav ved at blive forældet, er du meget velkommen til at tage kontakt til os, da vi i så fald kan afbryde forældelsen ved at tage retslige skridt.

Hvis der er uenighed om kravet mellem dig og skyldner, er det ikke en inkassosag. Hvis der er indsigelse fra skyldner om kravet, vil det ikke være muligt at køre en inkassosag. Hvis skyldner har en indsigelse, har skyldner også krav på at få denne behandlet, og det er derfor vigtigt, at du gør din advokat eller dit inkassofirma opmærksom på indsigelsen. Holder skyldner fast i indsigelsen, vil sagen i stedet skulle køres som krav for de civile domstole, hvilket vi hos MP Advokater også vil kunne hjælpe dig med, da vi netop er et advokatfirma og ikke kun et inkassofirma.

Er beløbet på dit oprindelige fakturakrav mere end 100.000 kr.? Hvis det er, kan din sag tages til inkasso, men da beløbet er så stort, kan det ikke bare sendes i fogedretten, med mindre skyldner har underskrevet et gældsbrev. Som alternativ til et gældsbrev, skal du have et fundament for dit krav som for eksempel en dom. Nægter skyldner at skrive under på et gældsbrev, og har du ikke en dom for dit krav, vil vi kunne stævne skyldner, så vi på den måde kan opnå en dom for dit krav.

Skyldner må ikke være under konkurs, tvangsopløsning eller død. Hvis en skyldner er under konkurs eller afgået ved døden, risikerer du at miste dit krav, såfremt du ikke har anmeldt dit krav rettidigt.

Retslig inkasso

Retslig inkasso kaldes også indenretlig inkasso, og det er de retslige skridt, som du kan forfølge sammen med din advokat, når skyldner ikke vil betale din faktura frivilligt. Det betyder sådan set, at retslig inkasso er de retslige skridt, du inden for retten kan gøre brug af.

Udenretlig inkasso er de skridt, du kan tage uden om retten. Du kan for eksempel sende rykkerskrivelser eller kontakte skyldner. Når du har brugt dine muligheder uden om retten, og skyldner stadig ikke betaler, så vil din sag overgå til indenretlig inkasso.

Under retslig inkasso vil der typisk blive udformet et betalingspåkrav eller en inkassostævning, der bliver sendt til fogedretten i den retskreds, hvor skyldner har bopæl eller hovedsæde. Når du har opnået et udlægningsgrundlag, for eksempel et betalingspåkrav, kan der gennem fogedretten ske tvangsinddrivelse. Ved tvangsinddrivelse sker der typisk det, at skyldner bliver indkaldt til et fogedretsmøde.

Retslig inkasso er en mulighed, du kan gøre brug af, når du har sendt et inkassovarsel til skyldner. Du skal altså sende et rykkerbrev, der overholder inkassolovens § 10.

Inkassoregler

Der er mange regler, der skal overholdes, når det kommer til inkasso. Derfor kan det være en rigtig god idé at få hjælp af en advokat, hvis nogen skylder din virksomhed penge.

Det er blandt andet vigtigt at sørge for, at skyldner modtager en påmindelse med en frist på 10 dage til at betale inden sagen tages til inkasso. Du skal også være opmærksom på, om de fakturaer, du har udstedt er gyldige.

En af de vigtigste inkassoregler er, at rykkere og gebyrer altid kommer før inkasso. Du kan altså ikke sende skyldner til inkasso, før du har sendt en rykker til skyldner. Når du sender rykkerbreve til skyldner, har du, ifølge inkassoreglerne, mulighed for at opkræve et rykkergebyr grundet det ekstra arbejde med administrationen.

Inden du opretter din inkassosag, skal du fremsende inkassovarsel til skyldneren. Du skal også være opmærksom på, om de fakturaer, du har udstedt, er gyldige.

Derudover er det også vigtigt, at du er opmærksom på, at gælden, du forsøger at inddrive, ikke er forældet. Hvis gælden er forældet, kan du ikke gøre krav på dine penge.

God inkassoskik

God inkassoskik er vigtigt, og du skal altid inddrive penge på en forsvarlig og rimelig måde.

God inkassoskik betyder i praksis, at du skal forholde dig kvalificeret til eventuelle indsigelser fra skyldner og svare på disse. Hvis skyldner er under gældssanering, konkurs eller lignende, må du ikke fortsætte inddrivelsen. Over for skyldner skal du foretage så lempelige skridt som muligt. Du må kun kræve betaling af det forfaldne beløb.

Du må ikke på nogen måder offentliggøre, at inkasso forsøges, derfor må der ikke stå inkasso, inkassorykker eller lignende på kuverten.

Du må ikke true med fogedretten, hvis ikke der allerede eksisterer et fundament for dette. Det kan for eksempel være et underskrevet frivilligt forlig, et gældsbrev, en underskrevet skylderklæring eller lignende.

Inkassoomkostninger

Inkassoomkostninger er de beløb, der i forbindelse med inkassosagen kan pålægges skyldner at betale. Inkassoomkostninger følger taksterne, Justitsministeriet har fastsat, og som tilgår, før en sag eventuelt overgår til retslig behandling. Omkostningerne er variable, og de vil derfor ændre sig alt efter størrelsen på gælden.

Inkassogebyr

Inkassogebyr er det gebyr, der skal bruges til at dække det arbejde, du har haft med at sende sagen til inkasso samt med at opgøre dit krav. Beløbet på inkassogebyret vil altid være det samme, uanset hvor meget arbejde du har haft med at opgøre dit krav. Efter rentelovens § 9b, må inkassogebyret højst være på 100 kr. Uanset om skyldner er enig i dit krav eller ej, kan du kræve gebyret betalt.

Hvis du har overgivet sagen til inkasso ved enten en advokat eller et inkassofirma, kan du kræve, at skyldner betaler gebyret. Hvis du derimod sender dit krav til inkasso i en intern inkassoafdeling i din virksomhed, vil du formentlig ikke opnå ret til gebyret.

Et inkassogebyr er ikke det samme som et rykkergebyr. Derfor kan du kræve, at skyldner betaler dig et eller flere rykkergebyrer, dog maksimalt 3 rykkergebyrer af 100 kr. stykket, og et inkassogebyr. Du må kun sende ét inkassogebyr, også selvom du har flere forskellige krav mod skyldner.

Inkassosag

Har din kunde ikke betalt sin faktura, selvom du har sendt både rykkere og et inkassovarsel, kan du starte en inkassosag med hjælp fra os.

Har du dårlige betalere, der ikke reagerer på rykkere, bør du sende sagen til inkasso, når betalingsfristen er udløbet.

Inkasso indsigelse

En inkasso indsigelse er, når skyldner er uenig i dit krav. Disse indsigelser kan komme i flere forskellige varianter.

For eksempel kan en indsigelse have følgende ordlyd:

 • Der er ikke indgået en aftale
 • Fakturaen er ikke modtaget
 • Fakturaen er allerede betalt
 • Ydelsen eller varen er mangelfuld
 • Skyldner har et modkrav og vil derfor ikke betale.

Modtager du som kreditor en indsigelse, før du har sendt dit krav til inkasso, kommer det til at betyde, at du ikke kan sende sagen til inkasso, før du har behandlet indsigelsen.

Modtager du en indsigelse, efter du har sendt sagen til inkasso, så skal du straks give din advokat besked. Ud over at gøre din advokat opmærksom på indsigelsen, skal du også forklare, hvorfor du er uenig med skyldner, og hvorfor du vil fastholde dit krav. Det kan også være, at du ønsker at frafalde kravet på grund af indsigelsen, men det vil være noget, du skal drøfte med din advokat.

Inkasso advokat

Har du brug for en inkasso advokat, så tilbyder vi rådgivning til både erhverv og private i forbindelse med inkasso. Vi er registreret RKI-partner og tilbyder en effektiv inkassobehandling.

Har du spørgsmål i forbindelse med inkasso eller brug for hjælp til at køre en inkassosag, er du meget velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan finde den bedste løsning i netop din situation.

Ansvarlig(e) medarbejder(e)

Jarl Mark Herringe

Advokat, Indehaver
jh@mpadvokater.dk

Book et formøde

På formødet gennemgår vi din problemstilling og hvilken rådgivning, samt hvilke af vores ydelser du har behov for. Vi giver dig herefter et økonomisk overblik ud fra dine behov og dine ønsker.